Your browser does not support JavaScript!
測驗公告

最新消息

數據載入中...
一日一財經
即期信用狀是銀行出、進口外匯收支統計快報的項目之一。信用狀按照其所憑匯票的期限,分為「即期信用狀」及「遠期信用狀」;「即期信用狀」於到單時,買方付款贖單;「遠期信用狀」係於該信用狀到期,銀行依信用狀之規定進行墊款或承兌(承兌是承諾日後依約付款)。墊款或承兌每筆最長不超過六個月。